วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

โครงร่าง


1.ชื่อปัญหา
วิวัฒนาการของมนุษย์
2.ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากผู้จัดทำมีความคิดว่าอยากที่จะศึกษาว่ามนุษย์นั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะในปัจจุบันคนส่วนมากก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไร ว่าต้นกำเนิดเผ่าพันธุ์ของคนเราเป็นมาอย่างไร ทางผู้จัดทำก็ก็คิดว่าเราควรที่จะศึกษามนุษย์เรานั้นมีวิวัฒนาการมาอย่างไร ตั้งแต่เมื่อไหร่
3.วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการของมนุษย์
- เพื่อศึกษาว่าในสมัยต่างๆ มนุษย์เป็นอย่างไร                            
4.ขอบเขตวัตถุประสงค์
- วิวัฒนาการของมนุษย์ ตอนที่ 1
- วิวัฒนาการของมนุษย์ ตอนที่ 2
- วิวัฒนาการของมนุษย์ ตอนที่ 3
- วิวัฒนาการของมนุษย์ ตอนที่ 4
5.ระยะเวลาในการดำเนินการ
17/12/55 - .......................
6.อ้างอิง

1 ความคิดเห็น: